Osiguranje kredita

Skip Navigation LinksCroatia osiguranje d.d. » Ponuda osiguranja » Osiguranje kredita

Ukratko o osiguranju kredita

Osiguranje otplate kredita je osigurateljno pokriće ciljano razvijeno kako bi u slučaju ostvarenja ugovorenih rizika korisnicima kredita (fizičkim osobama) pružilo pomoć u redovitoj otplati kredita.

Osiguranje otplate kredita je ugovoreno kao grupno osiguranje kod kojega banka nastupa u ulozi ugovaratelja osiguranja a korisnik kredita, ukoliko ispunjava predefinirane uvjete, ima mogućnost pristupiti osiguranju prema uvjetima ugovora zaključenog između banke i osiguratelja čime postaje osiguranik.

Osiguranjem je moguće pokriti rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa slijedećih događaja:

 • Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
 • Nezaposlenost (otkaz)
 • Smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

U slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguratelj naknadu štete isplaćuje Banci na račun kredita po ugovoru o kreditu na koji se odnosi osiguranje s ciljem smanjenja kreditnog zaduženja Osiguranika ili potpune isplate duga.

Prijava štete iz grupnog osiguranja

Kada, kako i gdje prijaviti štetu iz grupnog osiguranja otplate kredita?

U slučaju nastupa štetnog događaja iz osiguranja otplate kredita potrebno je bez odlaganja podnijeti prijavu štete u pisanom obliku na za to predviđenom obrascu (tiskanici) Osiguratelja. Dokumentaciju prijave osobno ili poštom dostavite u:

Croatia osiguranje d.d.
Sektor za upravljanje procesima naknade šteta
Nikole Kordića bb , 88320 Ljubuški
Fax: 039/ 839 120

Dokumentacija potrebna za prijavu štete iz grupnog osiguranja otplate kredita:

 1. Obrazac za prijavu štete iz grupnog osiguranja otplate kredita
 2. Pristupnica (izvornik)
 3. Ugovor o kreditu (izvornik ili ovjerena preslika)
 4. Plan otplate kredita prema kojem se utvrđuje obveza Osiguratelja sukladno Uvjetima za osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika)

Posebna dokumentacija za štete uslijed privremene/trajne potpune nesposobnosti za rad

 1. 1. Medicinski upitnik popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog liječnika na obrascu Osiguratelja PNR_01/09 (izvornik)
 2. Liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad (izvornik ili ovjerena preslika)*
 3. Doznake o bolovanju*

*Ove dokumente Osiguranik, odnosno osoba koja ima pravni interes, je dužna Osiguratelju dostavljati preporučenom poštanskom pošiljkom svaki mjesec tijekom trajanja isplaćivanja naknade iz osiguranja najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec privremene potpune nesposobnosti za rad.

Posebna dokumentacija za štete uslijed nezaposlenosti

 1. Ugovor o radu važeći u trenutku otkaza
 2. Dokaz o prestanku radnog odnosa (rješenje poslodavca o otkazu)
 3. Presliku zaključene radne knjižice
 4. Potvrdu Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta da je Osiguranik prijavljen kao nezaposlena osoba te da se kao takav vodi u evidenciji Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta s time da iz potvrde mora biti vidljivo od kojeg do kojeg dana se Osiguranik vodi kao nezaposlen u navedenoj evidenciji*

Ove dokumente Osiguranik, odnosno osoba koja ima pravni interes, je dužna Osiguratelju dostavljati preporučenom poštanskom pošiljkom svaki mjesec tijekom trajanja isplaćivanja naknade iz osiguranja najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec nezaposlenosti.

Posebna dokumentacija za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja

 1. Zapisnik nadležne policijske postaje o nastanku nesretnog slučaja (na uvid ili ovjerena preslika)
 2. Nalaz o izvršenoj obdukciji ili izvješće liječnika mrtvozornika kao dokaz o smrti (na uvid ili ovjerena preslika)

Posebna dokumentacija za slučaj smrti uslijed bolesti ili prirodne smrti

 1. Izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokument koji dokazuje smrt Osiguranika (na uvid ili ovjerena preslika)
 2. Medicinski upitnik popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog liječnika na obrascu Osiguratelja PNR_02/09 (izvornik) (link za preuzimanje)

Dužnosti Osiguranika u slučaju nastupa štetnog događaja

Osiguranik koji pretrpi nesretni slučaj ili se razboli dužan je bez odlaganja prijaviti se liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.

Osiguranik kojem poslodavac uruči otkaz, dužan je odmah a u svakom slučaju unutar zakonskih rokova poduzeti sve radnje za zaštitu prava iz radnog odnosa predviđene Zakonom o radu te se prijaviti u evidenciju nezaposlenih osoba Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Kako bi se šteta mogla brzo likvidirati, CROATIA osiguranje vas savjetuje da:

 • prijavu štete podnese odmah po nastanku osiguranog slučaja (ne čekati istek razdoblja čekanja)
 • u trenutku prijave u obrascu navesti podatke koji su vam poznati dok je nedostajuće podatke potrebno prijaviti odmah po saznanju
 • bez odlaganja podnesu sve raspoložive dokazne isprave
 • zabilježi oznaku štete koju zaprimi od Osiguratelja te se u svakoj daljnjoj komunikaciji s Osigurateljem poziva na tu oznaku